Property for sale in Elborough Street - Douglas & Gordon