Property to rent in Thackeray Road - Douglas & Gordon