Property to rent in Kendoa Road - Douglas & Gordon