Property to rent in Edge Street - Douglas & Gordon