Property to rent in Douro Place - Douglas & Gordon