1 bedroom property to rent in Whitehorse Lane - Douglas & Gordon