Property to rent in Prairie Street - Douglas & Gordon