Property to rent in Paddington Basin - Douglas & Gordon