Property to rent in Novello Street - Douglas & Gordon