Property to rent in Montefiore Street - Douglas & Gordon