Property to rent in Merton Road - Douglas & Gordon