Property to rent in Manchuria Road - Douglas & Gordon