Property to rent in Macaulay Road - Douglas & Gordon