Property to rent in Lysias Road - Douglas & Gordon