Property to rent in Lupus Street - Douglas & Gordon