Property to rent in Lennox Gardens - Douglas & Gordon