Property to rent in King Street - Douglas & Gordon