Property to rent in Kildoran Road - Douglas & Gordon