Property to rent in Gironde Road - Douglas & Gordon