Property to rent in Eckstein Road - Douglas & Gordon