Property to rent in Denton Street - Douglas & Gordon