Property to rent in Broughton Road - Douglas & Gordon