Property to rent in Atkins Road - Douglas & Gordon