Property for sale in Stoneleigh Street - Douglas & Gordon