Property for sale in Ruston Mews - Douglas & Gordon