Property for sale in Niton Street - Douglas & Gordon